شرکت شیمیایی انرژی سمنان

لیست جامع محصولات در کاتالوگ رسمی شرکت

شما می توانید با کلیک بر روی هر محصول وارد صفحه اختصاصی محصول جهت بررسی مشخصات فنی محصول و ثبت سفارش شوید

OriginalLogo
برای دانلود کاتالوگ روی عکس کلیک کنید
 • ۱ - E-phos3 F25
 • ۲ - E-phos3 F10
 • ۳ - E-molybdovanadate Reagent F25
 • ۴ - Potassium PerSulfate F25
 • ۵ - Molybdate Reagent Solution for Phosphorous F25
 • ۶ - Amino Acid Reagent Solution for Phosphorous F25
 • ۷ - NaoH 5.25N
 • ۸ - H2 So4 5N
 • ۹ - Molybdovanadate Reagent
 • ۱۰ - Potassium Persulfate
 • ۱۱ - Total Phosphorous Test Vial
 • ۱۲ - Sodium Hydroxide 1,54N
 • ۱۳ - Phosphorous Test N Tube Vial
 • ۱۴ - Phosphorous Test N Tube Dillution Vial F10
 • ۱۵ - E-Phos3 F10
 • ۱۶ - E-Triazole Reagent F25
 • ۱۷ - E-Molybdate Reagent F10
 • ۱۸ - E-Acid Reagent F10
 • ۱۹ - E-Citric Acid F10
 • ۲۰ - E-Molybdate3 Reagent for silica L.R F10
 • ۲۱ - E-Amino Acid F F10
 • ۲۲ - E-Citric Acid F Reagent Solution F10
 • ۲۳ - E-Molybdate 3 Reagent Solution F10
 • ۲۴ - E-Amino Acid F Reagent Solution F10
 • ۲۵ - DEHA 1 F25
 • ۲۶ - DEHA 2 F25
 • ۲۷ - DEHA 2 F25
 • ۲۸ - E-Sulfide 1 F25
 • ۲۹ - E-Sulfide 2 F25
 • ۳۰ - Bromocresol Green Methyl Red
 • ۳۱ - Bromocresol Green Methyl Red Powder
 • ۳۲ - E-TKN Indicator Solution F25
 • ۳۳ - E-Nessler Reagent F25
 • ۳۴ - E-Mineral Stabilizer F25
 • ۳۵ - E-Polyvinyl Alcohol F25
 • ۳۶ - E-Cal 2
 • ۳۷ - KOH 8N
 • ۳۸ - Calcium & Magnesium Indicator Solution F10
 • ۳۹ - Alkali Solution F10
 • ۴۰ - EDTA Solution F10
 • ۴۱ - EGTA Solution F10
 • ۴۲ - E-Bari 4 F25
 • ۴۳ - E-Bari 4 F10
 • ۴۴ - E-Buffer powder F10
 • ۴۵ - Sodium Periodate F10
 • ۴۶ - Ascorbic Acid Powder Pillows F10
 • ۴۷ - Alkaline Cyanide Reagent F10
 • ۴۸ - PAN Indicator Solution0.1% F10
 • ۴۹ - E-AL 3 F50
 • ۵۰ - Ascorbic Acid F50
 • ۵۱ - E-Bleaching 3 Reagent F50
 • ۵۲ - E-Chroma 3 F25
 • ۵۳ - Mercuric Thiocyanate F10
 • ۵۴ - Ferric Ion Solution F10
 • ۵۵ - Diphenyl Carbazon
 • ۵۶ - Buffer 4 Powder Pillows F50
 • ۵۷ - Buffer 7 Powder Pillows F50
 • ۵۸ - Buffer 10 Powder Pillows F50
 • ۵۹ - Buffer 4 Solution
 • ۶۰ - Buffer 7 Solution
 • ۶۱ - Buffer 10 Solution
 • ۶۲ - Starch
 • ۶۳ - Dissolved Oxygen 3 Powder
 • ۶۴ - Sulfite Reagent A F10
 • ۶۵ - Sulfite Reagent B F10
 • ۶۶ - E-Hydra 2 F10
 • ۶۷ - E-SPANDS Fluoride Reagent F10
 • ۶۸ - Nickel EN Reagent Vial
 • ۶۹ - Nickel EN Reagent A
 • ۷۰ - Phthalate - Phosphate Reagent Powder F25
 • ۷۱ - PAN Indicator Solution0.3% for Nickel F25
 • ۷۲ - EDTA Reagent Powder Pillows F25
 • ۷۳ - Phthalate Phosphate Reagent Powder F10
 • ۷۴ - PAN Indicator Solution0.3% for Nickel F10
 • ۷۵ - EDTA Reagent Powder Pillows F10
 • ۷۶ - Phthalate Phosphate Reagent Powder F10
 • ۷۷ - PAN Indicator Solution0.3% for Cobalt F10
 • ۷۸ - EDTA Reagent Powder Pillows F10
 • ۷۹ - MBTH Reagent F25
 • ۸۰ - E Developing Solution F25
 • ۸۱ - E Molyver 1 F10
 • ۸۲ - E Molyver 2 F10
 • ۸۳ - E Molyver 3 F10
 • ۸۴ - E Molyver 1 F25
 • ۸۵ - E Molyver 2 F25
 • ۸۶ - E- Molyver 3 F25
 • ۸۷ - MBTH Reagent F10
 • ۸۸ - Ferric Chloride Reagent F10
 • ۸۹ - Dissolved Oxygen 3 Powder F10
 • ۹۰ - E-Boron 3
 • ۹۱ - E-Sulfa4 F10
 • ۹۲ - E-Sulfa4 F25
 • ۹۳ - E-CU 1
 • ۹۴ - E-CU 2
 • ۹۵ - QAC 1 F25
 • ۹۶ - QAC 2 F25
 • ۹۷ - E-ks182
 • ۹۸ - E-ks183
 • ۹۹ - E-ks184
 • ۱۰۰ - E-ks185
 • ۱۰۱ - Buffer Sulfate Solution
 • ۱۰۲ - Detergent Reagent
 • ۱۰۳ - Benzene
 • ۱۰۴ - DM Water
 • ۱۰۵ - LEAD EN Reagent A
 • ۱۰۶ - LEAD EN Reagent B
 • ۱۰۷ - LEAD EN Reagent C
 • ۱۰۸ - LEAD EN Reagent Vial
 • ۱۰۹ - E-Zinco5 F20
 • ۱۱۰ - Cyclohexanone F20
 • ۱۱۱ - SRB Test Kit
 • ۱۱۲ - TBC Test Kit
 • ۱۱۳ - Conductivity Standard Solution
 • ۱۱۴ - Conductivity Standard Solution
 • ۱۱۵ - E-Ferro F10
 • ۱۱۶ - E-Ferro F25
 • ۱۱۷ - E-Ferrous Iron F25
 • ۱۱۸ - E-Frrozine
 • ۱۱۹ - E-Ferrom 1
 • ۱۲۰ - E-Ferrom 2
 • ۱۲۱ - E-TPTZ Iron Reagent
 • ۱۲۲ - E-TPTZ Iron Reagent
 • ۱۲۳ - E – Man 2
 • ۱۲۴ - Ammonia Buffer
 • ۱۲۵ - Phenolphetalein 0.1%
 • ۱۲۶ - E-DPD Total F10
 • ۱۲۷ - E-DPD Total F25
 • ۱۲۸ - E-DPD Free F10
 • ۱۲۹ - E-DPD Free F25
 • ۱۳۰ - Potassium Reagent 1 F25
 • ۱۳۱ - Potassium Reagent 2 F25
 • ۱۳۲ - Potassium Reagent 3 F25
 • ۱۳۳ - E-Nitri 2 F10
 • ۱۳۴ - E-Nitri 3 F10
 • ۱۳۵ - E-Nitra 5 F10
 • ۱۳۶ - E-Nitra 5 F25
 • ۱۳۷ - Buffer Powder Pillow
 • ۱۳۸ - E-Ditizone Metals
 • ۱۳۹ - E-Molybdenum 1
 • ۱۴۰ - E-Molybdenum 2
 • ۱۴۱ - Phenol Red Indicator Solution