شرکت شیمیایی انرژی سمنان

لیست جامع محصولات در کاتالوگ رسمی شرکت

شما می توانید با کلیک بر روی هر محصول وارد صفحه اختصاصی محصول جهت بررسی مشخصات فنی محصول و ثبت سفارش شوید

OriginalLogo
برای دانلود کاتالوگ روی عکس کلیک کنید
 • 1 - E-phos3 F25
 • 2 - E-phos3 F10
 • 3 - E-molybdovanadate Reagent F25
 • 4 - Potassium PerSulfate F25
 • 5 - Molybdate Reagent Solution for Phosphorous F25
 • 6 - Amino Acid Reagent Solution for Phosphorous F25
 • 7 - NaoH 5.25N
 • 8 - H2 So4 5N
 • 9 - Molybdovanadate Reagent
 • 10 - Potassium Persulfate
 • 11 - Total Phosphorous Test Vial
 • 12 - Sodium Hydroxide 1,54N
 • 13 - Phosphorous Test N Tube Vial
 • 14 - Phosphorous Test N Tube Dillution Vial F10
 • 15 - E-Phos3 F10
 • 16 - E-Triazole Reagent F25
 • 17 - E-Molybdate Reagent F10
 • 18 - E-Acid Reagent F10
 • 19 - E-Citric Acid F10
 • 20 - E-Molybdate3 Reagent for silica L.R F10
 • 21 - E-Amino Acid F F10
 • 22 - E-Citric Acid F Reagent Solution F10
 • 23 - E-Molybdate 3 Reagent Solution F10
 • 24 - E-Amino Acid F Reagent Solution F10
 • 25 - DEHA 1 F25
 • 26 - DEHA 2 F25
 • 27 - DEHA 2 F25
 • 28 - E-Sulfide 1 F25
 • 29 - E-Sulfide 2 F25
 • 30 - Bromocresol Green Methyl Red
 • 31 - Bromocresol Green Methyl Red Powder
 • 32 - E-TKN Indicator Solution F25
 • 33 - E-Nessler Reagent F25
 • 34 - E-Mineral Stabilizer F25
 • 35 - E-Polyvinyl Alcohol F25
 • 36 - E-Cal 2
 • 37 - KOH 8N
 • 38 - Calcium & Magnesium Indicator Solution F10
 • 39 - Alkali Solution F10
 • 40 - EDTA Solution F10
 • 41 - EGTA Solution F10
 • 42 - E-Bari 4 F25
 • 43 - E-Bari 4 F10
 • 44 - E-Buffer powder F10
 • 45 - Sodium Periodate F10
 • 46 - Ascorbic Acid Powder Pillows F10
 • 47 - Alkaline Cyanide Reagent F10
 • 48 - PAN Indicator Solution0.1% F10
 • 49 - E-AL 3 F50
 • 50 - Ascorbic Acid F50
 • 51 - E-Bleaching 3 Reagent F50
 • 52 - E-Chroma 3 F25
 • 53 - Mercuric Thiocyanate F10
 • 54 - Ferric Ion Solution F10
 • 55 - Diphenyl Carbazon
 • 56 - Buffer 4 Powder Pillows F50
 • 57 - Buffer 7 Powder Pillows F50
 • 58 - Buffer 10 Powder Pillows F50
 • 59 - Buffer 4 Solution
 • 60 - Buffer 7 Solution
 • 61 - Buffer 10 Solution
 • 62 - Starch
 • 63 - Dissolved Oxygen 3 Powder
 • 64 - Sulfite Reagent A F10
 • 65 - Sulfite Reagent B F10
 • 66 - E-Hydra 2 F10
 • 67 - E-SPANDS Fluoride Reagent F10
 • 68 - Nickel EN Reagent Vial
 • 69 - Nickel EN Reagent A
 • 70 - Phthalate - Phosphate Reagent Powder F25
 • 71 - PAN Indicator Solution0.3% for Nickel F25
 • 72 - EDTA Reagent Powder Pillows F25
 • 73 - Phthalate Phosphate Reagent Powder F10
 • 74 - PAN Indicator Solution0.3% for Nickel F10
 • 75 - EDTA Reagent Powder Pillows F10
 • 76 - Phthalate Phosphate Reagent Powder F10
 • 77 - PAN Indicator Solution0.3% for Cobalt F10
 • 78 - EDTA Reagent Powder Pillows F10
 • 79 - MBTH Reagent F25
 • 80 - E Developing Solution F25
 • 81 - E Molyver 1 F10
 • 82 - E Molyver 2 F10
 • 83 - E Molyver 3 F10
 • 84 - E Molyver 1 F25
 • 85 - E Molyver 2 F25
 • 86 - E- Molyver 3 F25
 • 87 - MBTH Reagent F10
 • 88 - Ferric Chloride Reagent F10
 • 89 - Dissolved Oxygen 3 Powder F10
 • 90 - E-Boron 3
 • 91 - E-Sulfa4 F10
 • 92 - E-Sulfa4 F25
 • 93 - E-CU 1
 • 94 - E-CU 2
 • 95 - QAC 1 F25
 • 96 - QAC 2 F25
 • 97 - E-ks182
 • 98 - E-ks183
 • 99 - E-ks184
 • 100 - E-ks185
 • 101 - Buffer Sulfate Solution
 • 102 - Detergent Reagent
 • 103 - Benzene
 • 104 - DM Water
 • 105 - LEAD EN Reagent A
 • 106 - LEAD EN Reagent B
 • 107 - LEAD EN Reagent C
 • 108 - LEAD EN Reagent Vial
 • 109 - E-Zinco5 F20
 • 110 - Cyclohexanone F20
 • 111 - SRB Test Kit
 • 112 - TBC Test Kit
 • 113 - Conductivity Standard Solution
 • 114 - Conductivity Standard Solution
 • 115 - E-Ferro F10
 • 116 - E-Ferro F25
 • 117 - E-Ferrous Iron F25
 • 118 - E-Frrozine
 • 119 - E-Ferrom 1
 • 120 - E-Ferrom 2
 • 121 - E-TPTZ Iron Reagent
 • 122 - E-TPTZ Iron Reagent
 • 123 - E – Man 2
 • 124 - Ammonia Buffer
 • 125 - Phenolphetalein 0.1%
 • 126 - E-DPD Total F10
 • 127 - E-DPD Total F25
 • 128 - E-DPD Free F10
 • 129 - E-DPD Free F25
 • 130 - Potassium Reagent 1 F25
 • 131 - Potassium Reagent 2 F25
 • 132 - Potassium Reagent 3 F25
 • 133 - E-Nitri 2 F10
 • 134 - E-Nitri 3 F10
 • 135 - E-Nitra 5 F10
 • 136 - E-Nitra 5 F25
 • 137 - Buffer Powder Pillow
 • 138 - E-Ditizone Metals
 • 139 - E-Molybdenum 1
 • 140 - E-Molybdenum 2
 • 141 - Phenol Red Indicator Solution